logo标志

福建省济阳柯蔡委员会

Fujian jiaoji yang Kecai clan committee